(kontumtv.vn) – Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 – 2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực. Tin rằng, chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Những thành tựu này được thể hiện trên một số điểm lớn, như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, khoảng 5,9%; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch COVID-19; thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “ Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Một trong những nội dung quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Văn kiện đã chỉ ra 3 mục tiêu rất rõ ràng cho đất nước ở từng giai đoạn cụ thể. Văn kiện không chỉ có tầm nhìn trong một hoặc hai nhiệm kỳ mà còn định hướng đến năm 2030, là dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 2045, dấu mốc 100 năm thành lập nước. Việc Đảng ta chọn những mốc thời gian rất cụ thể và ý nghĩa này chính là lời hiệu triệu toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn với một quyết tâm chính trị cao hơn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu: “Với niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trân trọng và phát huy những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, Mặt trận nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng – khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc – tự tin, đổi mới, sáng tạo – hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Văn kiện Đại hội XIII xác định, đến năm 2025 Việt Nam sẽ trở thành một nước đang phát triển, có công nghệ hiện đại, đồng thời vượt qua được mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, người dân có mức thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 Việt Nam trở thành một nước phát triển và người dân có mức thu nhập cao. 25 năm để đất nước hướng đến mục tiêu từ mức thu nhập trung bình thấp đến một nước công nghiệp phát triển hướng đến thu nhập trung bình cao chính là một khát vọng mạnh mẽ và hoàn toàn có cơ sở cả về lý luận lẫn thực tiễn. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu: “Có thể nói rằng Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên ngay trong chủ đề Đại hội đã đưa ra yêu cầu khơi dậy khát vọng Việt Nam, cái khát vọng hùng cường và đây là cái thông điệp có sức thôi thúc mạnh mẽ. Và cũng là lần đầu tiên chúng ta đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, tầm nhìn Việt Nam phải trở thành một nước phát triển có thu nhập cao. Cũng có thể nói rằng thể chế phát triển bền vững hướng tới một nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là nguyện vọng của chính nhân dân ta, đất nước ta mà còn là xu thế phát triển của thời đại”.

Văn kiện Đại hội XIII cũng nhắc đến cụm từ “kinh tế số”. Phát triển kinh tế số dù mới nhưng lại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một chiến lược đột phá của nhiệm kỳ 2021-2026. Dự báo phát triển kinh tế số sẽ mang lại cho Việt Nam sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, đến năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm 1/5 GDP, đồng thời hỗ trợ tăng năng suất lao động khoảng 7%/năm, giúp Việt Nam đạt được con số tăng trưởng từ 20-70 tỷ USD. Đến năm 2030, kinh tế số sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng 7-10% GDP. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu: “Cách nhanh nhất để đẩy nhanh nền kinh tế số là sử dụng công nghệ số để thay đổi cách chúng ta đang sản xuất, đang làm việc và ai sẽ những việc này, đó là các doanh nghiệp công nghệ số. Bởi vậy phải khởi nghiệp công nghệ số, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, dùng công nghệ số để giải quyết vấn đề Việt Nam, bài toán Việt Nam và từ cái nôi Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ số này sẽ đi ra toàn cầu. Cuộc cách mạng toàn dân khởi nghiệp công nghệ số, phổ cập công nghệ số sẽ giúp Việt Nam số hóa nền kinh tế nhanh nhất”.

Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Dự thảo Văn kiện cũng đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021 – 2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với những nội dung mới, quan trọng. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa nói: “Sau đại hội chúng tôi bằng mọi biện pháp theo hướng dẫn của Trung ương Đảng về triển khai đầy đủ tất cả các Nghị quyết ở tại địa phương, đặc biệt sớm đưa nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống ở tại địa phương Kon Tum chúng ta. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển nhằm để nâng cao đời sống về vật chất, cũng như tinh thần của nhân dân Kon Tum thân yêu của chúng ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên chặng đường 35 năm đổi mới. Mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là một sự kiện có tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với 12 định hướng, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực được đề ra tại Văn kiện Đại hội XIII, nhân dân tin tưởng rằng chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *