(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 7 – 8/6, Huyện ủy Đăk Hà (KonTum) đã tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

HOC TAP

Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ; tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Học tập, quán triệt  để biến Nghị quyết thành hành động cách mạng; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

CTV Trọng Nghĩa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *