(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon tum đã hoàn thành Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025. Đề án này đã được HĐND tỉnh khóa XI thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu mỗi năm đạt được từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên. Đến năm 2025 có 50% số xã, tương đương 43 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2016 – 2020  được xác định là 4.260 tỷ đồng.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *