(kontumtv.vn) – Đoàn Giám sát 1454 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tại Thành ủy Kon Tum về việc tổ chức thực hiện Chương trình số 75, ngày 14/10/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thanh Long làm trưởng đoàn.

doan gioam sat 1454

Thực hiện Chương trình số 75 của Tỉnh ủy, thời gian qua Thành ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, đấu tranh chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh gắn với quốc phòng – an ninh ở cơ sở.

Trong phát triển kinh tế, thành phố tập trung khai thác mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển nông nghiệp, nông thôn ổn định; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo; chú trọng bảo tồn các di tích lịch sử, di tích văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo Nghị quyết 29, Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.

Bên cạnh đó, Thành ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tuyển chọn, đào tạo huấn luyện lực lượng vũ trang đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình giám sát, từ ngày 22 đến 30/10, đoàn tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, giám sát tại Đảng ủy phường Quyết Thắng, Duy Tân, xã Đăk Cấm và Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum. Kết quả giám sát sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả  hơn trong thời gian tới.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *