(kontumtv.vn) -Huyện Ngọc Hồi đã tổ chức tập huấn Luật HTX năm 2012, các văn bản hướng dẫn chuyển đổi theo Luật 2012 cho 80 đại biểu đại diện các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và thành viên các HTX trên địa bàn.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được phổ biến, hướng dẫn nội dung của Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193, ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều Luật HTX; kết luận 56, ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch 51, ngày 17/6/2013 của Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Kết luận 56-KL/TW…

Qua đây góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ngành về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể nói chung, HTX nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

  CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *