(kontumtv.vn) – Sáng 15/1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2019. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2018, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 27, ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 26, ngày 19/05/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 28, ngày 23/05/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Bộ Chính trị xem xét thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Trong năm, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ tiếp tục được tăng cường. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được các bộ, ngành, địa phương qua tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm vừa qua; đề nghị năm 2019, Bộ Nội vụ quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, đặc biệt cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; tiến hành cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; tập trung hoàn thiện các dự án luật; chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức một cách công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng đổi mới phương pháp xác định chỉ số hành chính theo hướng tinh giản và thực chất hơn. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị ngành Nội vụ tăng cường công tác truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ; tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *