(kontumtv.vn) – Chiều 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy KonnTum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng. Trong đó tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm chính trị của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ra những vấn đề còn vướng mắc, qua đó đề xuất, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị, trong năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp ủy tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai, đồng thời đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao năng lực dự báo, kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội; định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo, định hướng báo chí – xuất bản, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo theo hướng tập trung vào phục vụ và thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hội nhập, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cổ vũ, động viên nhân tố mới, mô hình mới; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các sở, ngành, các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *