(kontumtv.vn) – Thực hiện quy chế làm việc, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Phát biểu khai mạc hội nghị TƯ sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay hội nghị sẽ thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung ủy viên UB Kiểm tra TƯ; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Đánh giá đúng, sát thực tế

Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Tổng bí thư cho biết, việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện đã được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành từ sau hội nghị TƯ 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi hội nghị TƯ 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết.

tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, chống tham nhũng, Biển Đông, chủ quyền, Bộ Chính trị, Tổng bí thư
Ảnh: VGP

Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kinh tế – xã hội và dự thảo báo cáo việc thi hành Điều lệ Đảng. Đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các chuyên gia, nhà khoa học và họp nhiều lần cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo để trình TƯ.

“Đề nghị các đồng chí TƯ nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong tờ trình như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung của dự thảo báo cáo. Đặc biệt, chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết TƯ chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào chậm hoặc chưa vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao?

Vì chủ trương, chính sách chưa sát hợp với thực tiễn hay do những nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện? Về nguyên nhân, cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hóa, thể chể hóa và tổ chức thực hiện” – Tổng bí thư phát biểu.

“Đề nghị TƯ căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế – xã hội, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình và những kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 được đề ra tại Đại hội XI và được điều chỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chú ý phân tích, đánh giá sự đúng đắn, kịp thời của việc đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội khi chuyển sang tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý.

Phải chăng từ thực tế đó có thể rút ra bài học về sự cần thiết phải nâng cao năng lực, chất lượng phân tích, dự báo tình hình và bài học phải bám sát thực tiễn để kịp thời có những điều chỉnh cần thiết về chủ trương, chính sách, biện pháp cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; chú trọng khâu cụ thể hoá, thể chế hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng?” – Tổng bí thư gợi ý.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế – xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua, Tổng bí thư cho rằng, báo cáo Kinh tế – Xã hội cần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực. Chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế – xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Về báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Tổng bí thư cho hay đã được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc. Tiểu ban Điều lệ Đảng đã thành lập tổ biên tập, nghiên cứu xây dựng đề cương, chương trình, kế hoạch tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung Điều lệ Đảng (nếu có), gửi các cấp uỷ, tổ chức đảng tiến hành tổng kết từ dưới lên. Đã có 67 cấp uỷ đảng trực thuộc TƯ hoàn thành việc tổng kết và có báo cáo gửi tiểu ban.

“Đề nghị các đồng chí TƯ thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các kiến nghị của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khoá XI. Chú ý phân tích, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt “- Tổng bí thư nói.

Kiểm điểm sự lãnh đạo

Về một số báo cáo, đề án trình xin ý kiến của TƯ, Tổng bí thư đề cập báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 – 2016).

Để tiếp tục đổi mới và cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, ngày 12/6/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 66 về tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016), trọng tâm là 10 năm gần đây (2006 – 2016), và đã lập Ban Chỉ đạo tổng kết do Tổng bí thư làm Trưởng ban. Từ đó đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo của 48 ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị và 16 tỉnh uỷ, thành uỷ tiến hành tổng kết 10 vấn đề và 8 mối quan hệ lớn. Kết quả tổng kết đã được tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, xây dựng thành dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Bộ Chính trị đã xem xét, chỉ đạo hoàn thiện trình TƯ cho ý kiến tại hội nghị lần này.

“Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến để Bộ Chính trị tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Chú ý cân nhắc kỹ những nhận định, đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước và quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta qua 30 năm; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây; và phương hướng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội” – Tổng bí thư nói.

Thứ hai là báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Tổng bí thư cho biết thực hiện quy chế làm việc, vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014. Bộ Chính trị nhận thấy:

Năm 2014, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của cả hệ thống chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực hơn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2013; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Xử lý đúng đắn, kịp thời những diễn biến mới, phức tạp liên quan tới Biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng, cùng với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết TƯ 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức; kiên định, vững vàng, tận tuỵ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, làm việc có hiệu quả.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cũng cho rằng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế.

Đó là kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc; việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm; kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, bội chi ngân sách, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền có việc, có lúc chưa theo kịp những diễn biến phức tạp của tình hình. Một số vấn đề xã hội bức xúc kéo dài chưa được giải quyết có hiệu quả, dứt điểm. Đời sống nhân dân, nhất là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất chậm được cải thiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số chủ trương của Đảng chậm được cụ thể hoá, chưa đi vào cuộc sống. Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên kết quả chưa được như mong muốn. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt.

“Đề nghị TƯ nghiên cứu kỹ báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo năm 2014 và góp ý về các nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2015”.

Tại sao bộ máy ngày càng phình to?

Về đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xin ý kiến TƯ, Tổng bí thư cho biết, thực hiện Kết luận 63 và Kết luận 64 của hội nghị TƯ 7 khoá 11, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện và ban hành quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo đề án và đã hai lần báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện trước khi trình TƯ.

“Đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích nguyên nhân vì sao từ lâu và nhiều lần, chúng ta đã bàn, đã thống nhất chủ trương và thực tế cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhưng đến nay tổ chức bộ máy vẫn có xu hướng ngày càng phình to, biên chế tăng cao, cấp phó còn nhiều; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chậm được cải thiện? Cái gì thuộc về chủ trương, quan điểm; cái gì thuộc về chỉ đạo thực hiện, cơ chế, chính sách, biện pháp cần phải sửa đổi, bổ sung?”.

Linh Thư/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *