(kontumtv.vn) – Qua 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ, công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực.

CO QUAN DIA PHUONG BAN HANH QUY CHE...

Tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ từ tỉnh đến cơ sở từng bước được kiện toàn, củng cố; biên chế công chức chuyên trách làm công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại văn phòng các cơ quan, đơn vị và Phòng Nội vụ huyện, thành phố được tăng cường; trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, có khoảng 70% cơ quan, địa phương đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; có 141 cơ quan, tổ chức bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. Theo số liệu tổng hợp từ 37 cơ quan, địa phương, tổng số tài liệu tại các cơ quan từ năm 2016 trở về trước có trên 15.000 mét giá tài liệu. Trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh gần 4.500 mét giá, chưa chỉnh lý gần 10.700 mét giá.

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ đã bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của mỗi cơ quan; tạo điều kiện cho việc tra cứu, nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *