(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 298/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

KON TUM DAY MANH PHO BIEN, GIAO DUC PHAP LUAT NAM 2020

Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tỉnh Kon Tum chú trọng tuyên truyền các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2018, năm 2019 như Bộ luật Lao động, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng, các quy định khác.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến các văn bản pháp luật theo hướng dẫn hoặc các văn bản đã được tổ chức phổ biến nhưng chưa chuyên sâu.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn chủ động tổ chức thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật này với hình thức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng, địa bàn; chuyển tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong phổ biến giáo dục pháp luật.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *