(kontumtv.vn) – Tính đến nay, tỉnh Kon Tum có 30 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với hơn 3.000 thành viên. Nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xác định phấn đấu đến năm 2020 Kon Tum có 55 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 40 HTX hoạt động đạt loại khá, 15 HTX hoạt động đạt mức trung, không có HTX yếu kém.

Xã viên HTX sản xuất rau sạch
Xã viên HTX sản xuất rau sạch

Ngoài ra, UBND tỉnh xác định phấn đấu tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 11%, đến năm 2020 tổng doanh thu đạt 110 tỷ đồng. Doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX nông nghiệp đạt 44 triệu đồng/năm; cán bộ làm công tác quản lý HTX có trình độ cao đẳng, đại học trên 60% và 100% cán bộ HTX được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý; thu hút trên 80% hộ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tham gia ít nhất một dịch vụ của HTX nông nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đã xác định, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về kinh tế hợp tác; thực hiện thí điểm mô hình tuyển dụng trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác về kết cấu hạ tầng.

 Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *