(kontumtv.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục hạn chế, yếu kém; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thể hiện quyết tâm hành động, đổi mới, sáng tạo, chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển động trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả thực chất, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2017, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Công điện số 2239/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ tại 2 Nghị quyết

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, việc thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, thẩm quyền cần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương khóa XII, Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chương trình hành động của Chính phủ; khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để triển khai thực hiện Nghị quyết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017.

Các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các dự án luật, pháp lệnh cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung để hỗ trợ cho tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cùng với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, điều chỉnh Chương trình năm 2017.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Ban hành Nghị quyết giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh trong tháng 1/2017

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ và đại biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2017.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, qua hơn 6 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 35/NQ-CP đã góp phần tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính phủ kiến tạo, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký cam kết về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được ban hành. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết chậm được triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP; định kỳ báo cáo theo quy định để công khai kết quả thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá theo quy định, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35/NQ-CP nếu cần thiết, báo cáo Chính phủ vào quý II năm 2017.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Về báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương năm 2016 và kết quả kiểm tra của Tổ công tác từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016, Chính phủ yêu cầu bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công việc.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là đối với một số lĩnh vực được dư luận quan tâm. Mở rộng kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực thi chính sách, pháp luật và công tác chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Trước tình hình tội phạm ma túy và nghiện ma túy diễn biến phức tạp, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy ngày 23/12/2016.

Cụ thể, nhận thức sâu sắc tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy gây ra hậu quả nghiêm trọng, cả hệ thống chính trị và toàn dân phải tích cực đấu tranh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, chất lượng giống nòi.

Bên cạnh đó, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, không được lơ là của các cấp ủy đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, tăng cường huy động thêm các nguồn lực của trung ương, địa phương và xã hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, trong đó, sử dụng đầy đủ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ (không được chuyển mục đích sử dụng), bố trí bổ sung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện nghiêm việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội (Trung tâm 06) trên địa bàn thành các Cơ sở cai nghiện, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2017.

Chỉ đạo sát sao soạn thảo và trình văn bản quy phạm pháp luật

Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2016, trong năm 2017, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo và trình văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi để đưa vào đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình năm 2017 theo đúng quy định để Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét, thông qua, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh cần chủ động tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội ngay từ đầu và liên tục trong suốt quá trình nghiên cứu, soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh; thực hiện nghiêm túc quy định dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh.

Văn phòng Chính phủ chủ động làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, điều phối trong việc giải quyết những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo văn bản khi thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Tư pháp tập trung, nâng cao chất lượng công tác lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, ban hành văn bản.

Kéo dài thời hạn thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đến hết ngày 31/12/2017.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan khẩn trương tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý II năm 2017.

Về dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ thống nhất quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất theo các mức: 30%, 70%, 100%.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 01 năm 2017.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *