(kontumtv.vn) – Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành tài nguyên và môi trường (TNMT), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu ra nhiều nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài của ngành nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về TNMT.

FullSizeRender (1)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành TNMT nói chung, Bộ TN&MT nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thời kỳ 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

“Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nhưng đồng thời phải giải quyết được tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường“, Phó Thủ tướng nói.

Để đạt được những mục tiêu tổng quát nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh những yêu cầu ngành TNMT phải tập trung thực hiện trong năm 2018 và thời gian tới.

Trước hết, phải tập trung quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả tài nguyên đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, vừa chống thất thoát, lãng phí, vừa bảo đảm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biển; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị lớn, làng nghề…; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ, đi đôi với khai thác hiệu quả tài nguyên nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành TNMT phải có các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, tài nguyên biển; các giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, từ đó giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.

Hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ cụ thể mà ngành TNMT phải ưu tiên triển khai thực hiện.

“Nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về TNMT để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển. Từ hoàn thiện thể chế sẽ giúp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo đó, Bộ TN&MT phải tập trung sửa đổi, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; chuẩn bị sửa đổi Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng, hoàn thiện các văn bản dưới luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ TN&MT tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Theo đó, cần rà soát lại tất cả các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực TNMT để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với thực tiễn phát triển, đặc biệt là các Quy hoạch quản lý, khai thác tài nguyên (đất, nước, khoáng sản, biển). Từ các quy hoạch đó, xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chỉ rõ nguồn lực và thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện, tránh tình trạng quy hoạch treo (như quy hoạch khai thác Titan, một số loại khoáng sản khác).“Ngành cũng phải thực hiện tốt công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là phải thay đổi tư duy từ quản lý thuần túy sang phục vụ, giải thích, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Yêu cầu thứ ba được Phó Thủ tướng nhấn mạnh với ngành TNMT là phải có các giải pháp tạo đột phá trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất.

“Phải quản lý chặt chẽ đất đai từ quy hoạch, kế hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng, sử dụng bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả tối đa. Cùng với đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích việc tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất, kinh doanh tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần tập trung nguồn lực để hiện đại hóa hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai, từng bước hiện đại hóa dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử; tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với đất có nguồn gốc của các nông, lâm trường quốc doanh.

Trước thực tế Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất do gia tăng ô nhiễm nguồn nước và đặc biệt là khan hiếm nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT nhanh chóng đưa ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm an ninh nguồn nước.

“Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra, đánh giá đầy đủ tài nguyên nước, nâng cao ý thức của cộng đồng trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước; thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế vận hành hồ chứa và liên hồ chứa. Đặc biệt, Bộ TN&MT chủ động tham mưu, đề xuất với Chính phủ để đàm phán thiết lập cơ chế chia sẻ nguồn nước liên quốc gia”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ phải tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch và kế hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, bảo vệ môi trường.

Theo đó, Bộ TN&MT phải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch khoáng sản để quản lý, khai thác có hiệu quả, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội (loại khoáng sản, khu vực dự trữ, khu vực khai thác trước mắt và lâu dài… đặc biệt là titan, vật liệu xây dựng…). Đồng thời, xây dựng cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm tạo ra cơ chế minh bạch, lợi ích tối đa và điều tiết hợp lý trong hoạt động khai thác khoáng sản, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản; đặc biệt là công tác hậu kiểm; kiểm soát có hiệu quả sản lượng khai thác; hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.


Không để xảy ra sự cố môi trường

Đối với nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngành TNMT tổ chức điều tra, rà soát, phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải ra sông, ra biển; cải tạo, phục hồi các khu vực ô nhiễm; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; triển khai mạnh các nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông, bảo vệ môi trường các khu kinh tế, khu công nghiệp, làng nghề.

“Cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, chuyển từ việc đánh giá mang tính hình thức sang thực chất, muốn vậy cần có sự đầu tư phù hợp về con người, công nghệ, thiết bị. Đồng thời, ngành TNMT phải chủ động nghiên cứu, đưa ra được các công nghệ xử lý chất thải, nước thải, khí thải phù hợp với trình độ, thu nhập, điều kiện tự nhiên, xã hội… của Việt Nam”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Diễn biến các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua cho thấy, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Khí tượng thủy văn phải tăng cường hơn nữa chất lượng công tác dự báo khí tượng, thủy văn, cảnh báo thiên tai để góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị ngành TNMT phải huy động nguồn lực quốc tế, nguồn lực xã hội triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 2016-2020, đặc biệt xây dựng lộ trình hành động cụ thể đối với Kế hoạch triển khai thỏa thuận Paris về khí hậu tại Việt Nam, làm cơ sở để triển khai thực hiện các hoạt động.

“Bộ TN&MT phải là trung tâm để phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các vùng chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Để thực hiện được những nhiệm vụ hết sức nặng nề nêu trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục sắp xếp lại bộ máy bảo đảm tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, xây dựng tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Xuân Tuyến – Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *