(kontumtv.vn) – Hào khí của Cách mạng Tháng Tám thôi thúc chúng ta kiên trì con đường Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam ta. Thắng lợi đó là cuộc cách mạng vĩ đại thay đổi vận mệnh của dân tộc – mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân đế quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông – Nam châu Á như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta”.

Sự đoàn kết của cả dân tộc đã làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Ảnh tư liệu)

Những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám vĩ đại luôn tạo nên sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đó là thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, kéo dài 21 năm – dân tộc ta phải đương đầu với tên đế quốc số một của thế kỷ 20, mạnh hơn ta về kinh tế, quân sự hàng ngàn lần nhưng chúng đã thất bại thảm hại để thu giang sơn về một mối, đất nước hoàn toàn thống nhất. Đó là thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử sau gần 30 năm Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đưa đất nước ta ngày càng có vị thế trên trường quốc tế.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Nhiều vấn đề của quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp mới và kinh tế thế giới mặc dù đã có sự hồi phục nhưng vẫn còn chậm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới vẫn chưa được khắc phục.

Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy ra sức thi đua thực hiện đường lối mà Đảng ta đã xác định: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội để tạo những tiền đề sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong giai đoạn trước mắt, phải kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước phấn đấu đưa mức tăng trưởng cao hơn. Muốn vậy phải thực hiện có kết quả tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tăng cường bảo vệ an ninh, quốc phòng để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tiếp tục phát triển đất nước.

Thời gian đã lùi xa, nhưng hào khí của Cách mạng tháng Tám đang động viên, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kiên trì con đường mà Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, làm đúng theo Di chúc của Người để củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân, tăng cường đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng để xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội./.

TS. Bùi Thế Đức – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *