(kontumtv.vn) – Chiều 1/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện  Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với  UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức  chính trị xã hội năm 2017. Dự Hội nghị có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

so ket thuc hien

Năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với  UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội với các nội dung trọng tâm về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các chương trình trọng tâm, trọng điểm; xây dựng và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các đoàn thể được thực hiện chặt chẽ. Việc phối hợp đã giúp cho UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp có số nội dung phối hợp còn mang tính phong trào, chưa chú trọng đến chiều sâu. Một số sở, ban, ngành có lúc chưa chủ động, kịp thời trong thực hiện nội dung phối hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó có những kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả hơn quy chế phối hợp trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đã giúp cho UBND tỉnh và các đơn vị ký kết thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả cao hơn. Do vậy, các đơn vị liên quan cần khắc phục những hạn chế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp đã được ký kết. Đồng thời đề nghị cấp huyện, thành phố phải chú trọng thực hiện chương trình phối hợp như cấp tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *