(kontumtv.vn) – Xác định đổi mới công tác tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm và có tính chiến lược của Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã triển khai các hoạt động thiết thực và đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng.

Hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Trải qua các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, công tác tư tưởng của Đảng đã chứng minh là nền tảng quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận quan trọng để hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới của đất nước; đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm, sáng kiến hay của mọi tầng lớp nhân dân vào cuộc sống, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, đưa đất nước ngày càng phát triển ổn định và phồn vinh.

Hiện nay, sự phát triển mạnh của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang là thách thức lớn đối với Đảng và Nhà nước ta. Bà Y Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum nói: “Để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng. Xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động nhằm phổ biến, truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin các kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị, qua đó định hướng tư tưởng trước các sự kiện tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của quần chúng nhân dân”.

Trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum sẽ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhằm cổ vũ hành động của quần chúng nhân dân, biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, công tác văn hoá, văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần của nhân dân, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng đời sống văn hoá. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, tin đồn và tài liệu xấu lan truyền, phát tán trong xã hội. Ngoài ra, công tác tư tưởng của Đảng còn tập trung giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể lực, giáo dục về sinh thái, môi trường thông qua các hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo, hướng người dân đến lối sống tốt đẹp và văn minh hơn. Bà Y Ngọc nói: “ Để làm tốt các nhiệm vụ đó thì phải làm tốt công tác tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tư tưởng; đổi mới phương thức và nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đặc biệt phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TW4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Có thể nói, việc tăng cường công tác tư tưởng của Đảng đã góp phần quan trọng vào những thành công của cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Đây là cơ sở vững chắc để đất nước phát triển mọi mặt về kinh tế – xã hội và đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *