(kontumtv.vn) – Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại Hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đồng bộ ở 3 cấp, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý, Tỉnh ủy Kon Tum đã xác định 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

TINH UY XAC DINH MUC TIEU VA GIAI PHAP NHAM THUC HIEN CO HIEU QUA  CONG TAC CAN BO

Trong 11 nhiệm vụ và giải pháp đã được Tỉnh ủy xác định nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại Hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như  tiếp tục rà soát các quy định, quy chế, quy trình, chế độ, chính sách liên quan đến công tác cán bộ do tỉnh ban hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trong nguồn quy hoạch bằng nhiều hình thức; kết hợp chặt chẽ công tác luân chuyển cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tiễn.

Ngoài ra, Tỉnh ủy xác định sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đảm bảo các trường hợp được bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, luân chuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành phải là cán bộ trong diện quy hoạch.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *