(kontumtv.vn) – Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2011 – 2015 đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hệ thống chính trị, nhất là củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Đó là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2011 – 2015, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

PHOI HOP GIUA UBND TINH

Trong 5 năm (2011 – 2015), việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể ở các cấp được duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả ở mọi lĩnh vực. UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể đã chủ động phối hợp triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Sự phối hợp hoạt động ở các cấp cơ bản đã đi vào nề nếp, một số nội dung đã có chiều sâu, đảm bảo cho các cấp chính quyền và đoàn thể thực hiện đầy đủ hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo pháp luật và điều lệ các đoàn thể quy định.

 UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiến hành tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu HDND cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2011 – 2016). UBND tỉnh đã tiếp nhận 08 đơn do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến, các đơn thư của công dân đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh, các sở, ngành thường xuyên phối hợp tạo điều kiện để Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương phát động. Từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã huy động được số tiền trên 68 tỷ đồng, xây dựng gần 2.000 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 395 căn nhà, lồng ghép theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và Quyết định 167 của Thủ tướng xây dựng được 289 căn nhà. Đến nay, toàn tỉnh có 4 xã, phường hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát cho người nghèo; trong 5 năm qua các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh huy động được số tiền trên 174 tỷ đồng…

Qua công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường hệ thống chính trị, nhất là củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, các nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân đạt hiệu quả cao hơn; các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể trong thời gian đến, với các nội dung trọng tâm: Tăng cường và đổi mới công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN và các đoàn thể; đổi mới các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tạo điều kiện để UBMTTQVN và các đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể rà soát, hoàn chỉnh nội dung để tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với UBMTTQVN các đoàn thể giai đoạn 2016 – 2020. Sau khi ký kết, các địa phương chủ động trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đổi mới, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị; tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *