(kontumtv.vn) – Năm nay, chủ đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Quán triệt, triển khai chuyên đề này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum xác định yêu cầu tập trung nâng cao nhận thức của CBCCVC, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp về xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác theo gương Bác; gắn triển khai chuyên đề với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết TW6 về tiếp tục đổi mới, tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị và hệ thống tổ chức, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập.

Song song với tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh giáo dục  tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ cho học sinh, sinh viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương bác, nét mới thực hiện chuyên đề được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành là các tổ chức Đảng và cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết trong năm 2018. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhất là  vai trò của người đứng đầu trong học tập và làm theo gương Bác; tiếp tục duy trì tổ chức đối thoại, giải quyết các vấn đề được CBCCVC quan tâm; rèn luyện tác phong khoa học, dân chủ, “nói đi đôi với làm” .

                                                                                                 Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *