(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 1677, ngày 25/5/2021 về triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” giai đoạn 2021-2025.  

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển nguồn nhân lực tỉnh đủ về số lượng với cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn phù hợp; có năng lực nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; chủ động, sáng tạo trong công việc để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững của tỉnh. Trên cơ sở này, tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể như phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động với ít nhất 100 lao động tham gia xuất khẩu lao động; 90% lao động học nghề ra trường có việc làm đúng với nghề đã học; khoảng 70% cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn có trình độ đại học trở lên; 15% cán bộ công chức có trình độ chuyên môn trên đại học,…

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các chương trình, nghị quyết để nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực; triển khai tốt chủ trương xã hội hoá, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện liên kết trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động tại địa phương; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *