(kontumtv.vn) – UBND tinh Kon Tum  đã ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng vụ phục và uy tín của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 2/2018
UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 2/2018

UBND tỉnh đã đánh giá cao về những chuyển biến trong thực thi công vụ của các cơ quan hành chính trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi trễ, về sớm, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, có trường hợp còn sử dụng rượu bia, chất có cồn trái quy định, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, uy tín của các cơ quan, đơn vị. Trong Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nói đi đôi với làm; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND và của cơ quan, đơn vị; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng, kịp thời khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc; có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Chỉ thị đã đưa ra các giải pháp và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *