UBND TINH CHI DAO TANG CUONG THUC HIEN QUYET DINH 45 CUA THU TUONG CHINH PHU

(kontumtv.vn) – Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời tiếp tục rà soát, công bố điều chỉnh các danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ để góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; giảm bớt thời gian, chi phí đi lại và minh bạch hóa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

        Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *