(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện, xã.

UBND TINH KON TUM QUAN TRIET LUAT TIN NGUONG, TON GIAO

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 thay thế cho Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 trước đây. Đây là bước ngoặt, là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Ngoài việc quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Hội nghị đã được Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà giới thiệu các quy định cụ thể, những nội dung trọng tâm về hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Xuân khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh và tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống, xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh, đưa các quy định của Luật vào cuộc sống; đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn diễn ra bình thường theo đúng các quy định của pháp luật.

                      Quang Mẫn – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *