(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Đề án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù, dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

Với mục tiêu duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của dân tộc Rơ Măm; giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân tộc Rơ Măm, nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đề án đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 20% so với đầu năm 2020 và đến năm 2025 mức sống bình quân của dân tộc Rơ Măm tương đương với các dân tộc khác trong vùng, tăng số lượng cán bộ là dân tộc Rơ Măm tham gia trong hệ thống chính trị ở cơ sở; 100% số hộ gia đình được hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm và phấn đấu Làng Le đạt làng thôn NTM vào năm 2024./.

Hơ Jan – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *