(kontumtv.vn) – Trải qua 73 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, đất nước có nhiều đổi thay và phát triển. Tuy nhiên bài học kinh nghiệm về lấy dân làm gốc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được Đảng ta áp dụng để làm nên Cách mạng Tháng 8 vẫn còn nguyên giá trị.

BAI HOC LAY DAN LAM GOC...

Khi Cách mạng Tháng 8/1945 nổ ra, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang hoạt động trong bí mật và chỉ có khoảng 5.000 đảng viên. Thế nhưng với phương châm lấy dân làm gốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã  nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với tinh thần yêu nước của nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đây chính là nền tảng để cách mạng Việt Nam giành được chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ thật sự của đất nước. Đã 73  năm trôi qua nhưng bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng 8 vẫn còn nguyên giá trị.

Từ bài học lấy dân làm gốc của Cách mạng Tháng 8/1945, Đảng, Nhà nước ta nói chung và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Mục tiêu kiên định xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ và ra sức chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân đã được phát huy hiệu quả. Sự đổi thay ở làng Kon Scoi (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) là minh chứng. Đến nay 120 hộ, trên 600 nhân khẩu của làng đã được sống trong những căn nhà kiên cố, đời sống bà con phát triển mọi mặt. Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát triển. Sự đổi thay này chính nhờ thành quả của Cách mạng Tháng 8 đem lại. Ông A Jơ Runh, người dân trong làng nói: “Ông già ngày xưa khổ, không có cơm ăn, không có áo ấm mặc, cái quần cũng không có. Giờ ti vi có, xe máy có, làm ăn kinh tế được , bà con vui vẻ, không thiếu thốn. Cảm ơn Đảng, cách mạng quan tâm chúng tôi”.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 lịch sử là dịp để mỗi người chúng ta thêm tự hào và ra sức phấn đấu để tiếp tục phát huy bài học lịch sử Cách mạng Tháng 8 trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *