(kontumtv.vn) – Ngay sau hội nghị triển khai  chương trình nhiệm vụ  năm 2014, Ban Dân vận Trung ương đã  tổ chức quán triệt  và  hướng dẫn triển khai Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, Quy định  về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

bdvtknq

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này, đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định sự ra đời của quy chế, quy định  theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị  có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp  đổi mới của Đảng ta, là sự cụ thể hóa thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với việc phát huy  quyền làm chủ của nhân dân  trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” gồm 5 chương, 19 điều, quy định rõ mục đích, tính chất của  giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung và phương pháp tiến hành  hoạt động giám sát, hoạt động phản biện, quyền và trách nhiệm trong giám sát, phản biện, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; Các chương trình kinh  tế – văn hóa – xã hội – quốc phòng an ninh – đối ngoại; Kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để  kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp.

Quyết định số 218 “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể  chính trị – xã hội và  nhân dân tham gia  góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gồm 5 chương, 21 điều. Quyết định nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Phát hiện những nội  dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp  trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, nhà nước, kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng  đắn, phù hợp và hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *