(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu  các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh bố trí kinh phí thi hành Luật Đất đai theo tinh thần quán triệt, triển khai Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn.

Luat DD

Triển khai thi hành Luật Đất đai ở cơ sở

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị dự toán cấp 1 tuyến tỉnh chủ động lồng ghép, cân đối trong phạm vi dự toán đã được giao đầu năm để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối, bố trí ngân sách năm 2014, nguồn tăng thu năm 2013 để triển khai thi hành Luật Đất đai theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Riêng các sở chuyên ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, sau khi sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao mà chưa đảm bảo kinh phí, cần lập dự toán báo cáo UBND tỉnh để xem xét, hỗ trợ theo khả năng ngân sách tỉnh.

                                                                                 Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *