(kontumtv.vn) – Theo đánh giá tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ năm 2014, bước vào năm 2014, tuy tình hình kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, còn nhiều hạn chế và chưa thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn. Việc tăng cường các giải pháp để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các giải pháp nhằm cụ thể hóa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đã được Chính phủ quan tâm.

tttk

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 đã được Quốc hội thông qua, đó là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%. Để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 trong dự thảo Nghị quyết chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2014, Chính phủ đã đề ra 9 nhóm giải pháp quan trọng, trong đó tập trung chú trọng vào các giải pháp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bao gồm đẩy mạnh cải cách thể chế, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện tái cơ cấu về đầu tư, mà trọng tâm là đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng, thị trường tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu công nghiệp và dịch vụ.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Năm 2014, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội và NSNN, nhất là các giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời có giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại hạn chế, nhất là các giải pháp nhằm cụ thể hóa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đề ra.

Quang Mẫn – Ngọc Chí

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *