(kontumtv.vn) – Ngày 19/8, huyện Sa Thầy đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II. Ông Đào Xuân Quí – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh;  Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 118 đại biểu đại diện cho 49.121 đồng bào các dân tộc thiểu số trong toàn huyện đã về dự.

Thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư  và Chương trình hành động của Đại hội lần thứ I, Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong 5 năm giai đoạn 2014-2019, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II.

Sau 5 năm kể từ Đại hội lần thứ I, huyện Sa Thầy đã đoàn kết – năng động – sáng tạo, luôn giữ vững ổn định và phát triển trong thời kỳ đổi mới. Tình hình kinh tế – xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. Tổ chức chính quyền, đoàn thể nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Kinh tế của huyện tăng trưởng liên tục qua các năm với tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2009 – 2014 đạt trên 16,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tiến bộ và ổn định, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 42,18%, thương mại-dịch vụ chiếm 19,42% và nông-lâm-thủy sản chiếm 38,4%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,35 triệu đồng năm 2009 lên 14,66 triệu đồng/người/năm 2013. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,6% năm 2011 (năm áp dụng bộ tiêu chí mới) xuống còn 32,4% năm 2013.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Hải đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả của nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy trong thời gian qua, đề nghị huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khai thác lợi thế, tiềm năng vốn có trên cơ sở phát huy có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ, thường xuyên củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp cần tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; tập trung chăm lo, đảm bảo các điều kiện về sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư các công trình thủy điện; tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa … thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Các đại biểu cần  tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trên các lĩnh vực , gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xoá bỏ các  tập tục lạc hậu. Các đại biểu cần đánh giá những kết quả đạt được về công tác dân tộc trong thời gian qua, trên cơ sở đó tiếp tục kiến nghị với Đảng và Nhà nước về những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm hoàn thiện chính sách dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an ở cơ sở… để tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm nay.

Đại hội đã khen thưởng cho 05 tập thể và 25 cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời bầu 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II tỉnh Kon Tum.

CTV Phan Ngọc Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *