(kontumtv.vn) – Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, trong những năm qua, công tác thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ  trên địa bàn huyện Đăk Hà đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tỷ lệ đội ngũ cán bộ nữ được nâng lên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nhờ tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, công tác bình đẳng giới nói chung và sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia vào công tác quản lý, lãnh đạo, phát huy vai trò của phụ nữ vào sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Đến nay tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà chiếm trên 20%, trong đó cấp huyện chiếm gần 20%, cấp xã chiếm trên 24%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 chiếm trên 30%, trong đó cấp huyện chiếm trên 32% và cấp xã chiếm trên 24%. Tỷ lệ nữ lãnh đạo UBND các cấp chiếm hơn 17%. Đặc biệt, những vị trí lãnh đạo chủ chốt của huyện, xã đều có cán bộ nữ, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị chiếm gần 35% và tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đạt 39%. Đảng viên là nữ tăng cả về số lượng và chất lượng, huyện có hơn 1.000 đảng viên nữ, chiếm 37% tổng số đảng viên trên địa bàn huyện, trong đó trên 30% đảng viên nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Từ những số liệu thống kê cho thấy, hiện nay phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

                                                                                   CTV Trọng Nghĩa – Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *