(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị công tác Mặt trận  lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 vào sáng ngày 10/7. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, cùng đại biểu các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh.

 HOI NGHI CONG TAC MAT TRAN TO QUOC VIET NAM TINH LAN THU 9, NHIEM KY 2014-2019
 

Sáu tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai tốt công tác mặt trận và công tác phối hợp. Mặt trận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đồng thời nắm bắt kịp thời tư tưởng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến với cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặt trận các cấp  thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia  hoạt động giám sát của HĐND và các Ban chỉ đạo của tỉnh, tổ chức thành công các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Bên cạnh đó, Mặt trận đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế;  thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018; thảo luận giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy Y Mửi biểu dương kết quả đạt được của Ủy ban mặt trận các cấp trong thời gian qua, khẳng định kết quả này góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo ANQP của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị UBMTTQVN tỉnh tăng cường đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả; đề nghị Mặt trận các cấp phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lầm thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khóa 9, nhiệm kỳ 2014-2019.

                                                                                                            Hiển- Luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *