(kontumtv.vn) – Là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội và quốc phòng- an ninh, những năm qua các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum luôn quan tâm đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được xác định là nội dung quan trọng, nhằm làm chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lớp
Hàng chục ngàn đối tượng trong tỉnh tham gia các lớp giáo dục QP-AN trong năm 2014

Tại huyện Đăk Tô, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, cố gắng, phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất của từng thành viên trong Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện. Đặc biệt, huyện đã xây dựng được đội ngũ giáo viên, báo cáo viên có kinh nghiệm, năng lực sư phạm tham gia giảng dạy, đồng thời thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp bồi dưỡng, giáo dục QP-AN dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và từng đối tượng. Ông A Mịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện Đăk Tô cho biết: “Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo của huyện đến cấp xã. Trên cơ sở đó tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo công tác giáo dục QP-AN ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt một số nội dung thuộc lĩnh vực GDQP chúng tôi rất chú ý, nhất là công tác tuyên truyền cho các đối tượng, trong đó chủ yếu là đối tượng 3, đối tượng 4,5”.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực của công tác này, đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giáo dục QP-AN một cách đồng bộ, chất lượng. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ trong diện bồi dưỡng kiến thức QP- AN. Trên cơ sở đó tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy cho các đối tượng, tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục theo phân cấp. Trong năm 2014, có 35 cán bộ thuộc đối tượng 2 được tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Quân khu 5. Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp và các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 5.000 cán bộ thuộc các đối tượng 3, 4, 5 và giáo dục QP- AN cho trên 22.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt các địa phương đã chủ động và duy trì công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức QP-AN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua lễ hội, giao lưu văn nghệ, làm công tác dân vận, bằng các hình ảnh trực quan sinh động pa nô, áp phích…

Đại tá Đoàn Đình Thất, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh cho biết kế hoạch công tác này trong thời gian tới: “Để làm tốt công tác năm 2015, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm làm cho mọi người nắm được các văn bản, các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của hội đồng giáo dực QP-AN các cấp từ Trung ương cho đến quân khu, tỉnh, huyện; tích cực tham mưu thực hiện đúng các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh trong thời gian đến”.

Có thể nói, hiệu quả rõ nét nhất của công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua là nhận thức của toàn dân về công tác QP-AN, về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng được nâng cao, tạo tiền đề để xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, cơ sở vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                             CTV Hiền Lương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *