(kontumtv.vn) – Triển khai Luật Đất đai năm 2013 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng UBND các huyện, thành phố lưu ý một số yêu cầu, nội dung quan trọng, phù hợp với  tình hình thực tế địa phương.

Kiểm tra, rà soát
Kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất

 UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố và các ngành liên quan tiến hành lập danh mục dự án cần thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2015, tham mưu UBND tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng bảng giá đất, định gia đất; tổ chức quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố tình hình vi phạm Luật Đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

                                                                            Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *