(kontumtv.vn) – Công tác Tư pháp của tỉnh trước hết tập trung bám sát và triển khai  tốt Kế hoạch của Chính phủ về thi hành Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành. Đó là nội dung trọng tâm, xuyên suốt được xác định trong Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2014 do UBND tỉnh Kon Tum ban hành.

Tăng cường triển khai công tác Tư pháp năm 2014 trên địa bàn tỉnh  nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác Tư pháp, pháp chế trong các cấp ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai công tác Tư pháp; nâng cao chất lượng công tác Tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước tiến mới trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đặc biệt là nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Song song với tiếp tục đẩy mạnh phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án Phổ biến pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2014” tại địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chỉ thị về Nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp của ngành Tư pháp. Các ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chú ý  tập trung vào các lĩnh vực công chứng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch …

                                                                       Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *