(kontumtv.vn) – Ngày 28/3, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 02 theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt Quyết định 409 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng – khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016; Thông qua Quyết định thành lập Ban Điều hành và Tổ thư ký Ban Điều hành Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Thông qua Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 02 – 1133 trong giai đoạn 2013-2016 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Tuyen truyenPL

Hội nghị triển khai Đề án 02 theo Quyết định 1133 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, trong năm 2014, ngoài việc triển khai bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng như tập huấn cho các xã, thị trấn, Ban Điều hành Đề án tỉnh tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động của “Tổ nòng cốt”, “Câu lạc bộ pháp luật”, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ở khu dân cư, gắn với việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền, tập trung chủ yếu là Hiến Pháp sửa đổi, Luật Đất đai, Luật Hình sự, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng, luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trật tự giao thông đường bộ, Pháp lệnh Tôn giáo, Quy chế Thực hiện dân chủ ở cơ sở…

 Quang Mẫn – Thanh Hà 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *