Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn moi
Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới

(kontumtv.vn) – Hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, UBMTTQVN tỉnh đã hướng dẫn lồng ghép 12/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. UB MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân hiểu được nội dung, ý nghĩa, cách thức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất,  ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng, xây dựng “Khu dân cư văn hóa”… được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Qua 03 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 02/86 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới, 5 xã đạt từ 11 – 14 tiêu chí, 50 xã đạt từ 5 – 10 tiêu chí, còn 24 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *