(kontumtv.vn) – Ngày 29/8/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 07 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã và các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh tập trung triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tại địa phương, đơn vị, đảm bảo các yêu cầu theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở, các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh tập trung đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên tất cả các mặt; đặc biệt chú trọng làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở đó, bám sát các hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 do Trung ương ban hành, tổ chức nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm của địa phương, đơn vị; gửi bản sơ thảo báo cáo kế hoạch 5 năm đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2014 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2014. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, hoàn thiện kế hoạch 5 năm của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2015 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015.

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức lập, thẩm định (đối với cấp huyện, cấp xã) kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc cấp mình quản lý, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét và hoàn chỉnh kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/10/2014.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh là khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý với cơ cấu phù hợp với điều kiện của địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu thời kỳ phát triển tiếp theo. Nâng cao rõ rệt chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị; an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016 – 2020 tăng 8 – 9%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 4 – 5%/năm.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *