(kontumtv.vn) – Những năm qua, các hoạt động văn hóa thông tin của tỉnh Kon Tum đã có nhiều khởi sắc. Công tác quản lý Nhà nước luôn được tăng cường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày một phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân.

Tuy còn nhiều khó khăn về biên chế, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng những năm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, kết hợp với các hoạt động văn hóa văn nghệ. Hàng năm Trung tâm tổ chức khoảng 30 chương trình biểu diễn và từ 40 đến 50 chương trình lưu động tại cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Ông Trương Xuân Nhật, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh nói: “Đơn vị đã sắp xếp một cách hợp lý đội ngũ cán bộ, phân bổ các bộ phận chuyên môn, kết hợp với việc chủ động nguồn thu và ký kết hợp đồng lao động với những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gắn với việc xây dựng mạng lưới công tác viên. Chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ tham gia hoạt động văn hóa thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

vn hoa

Những năm gần đây, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành, nhưng ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hoá – thông tin, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong các dịp lễ lớn như Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, mừng Đảng – mừng Xuân, các lễ hội, các Tuần Văn hóa – Du lịch tại Kon Plông…

Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng đã phát triển rộng khắp ở tất các các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Công tác tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hóa dân gian được chú trọng. Chất lượng các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng được nâng cao, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư. Ông Trương Xuân Nhật cho biết: “Chúng tôi gắn hoạt động văn hóa với nhiệm vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua đó, chúng tôi xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Với việc tìm tòi, sưu tầm và phát hiện các hạt nhân, nghệ nhân các loại hình nghệ thuật dân gian, chúng tôi đưa họ lên sân khấu, mục đích là để bảo tồn, phát huy vốn văn hóa dân tộc”.

Tuy nhiên hiện nay, trước nhu cầu phát triển ngày một mạnh mẽ của các hoạt động văn hóa – thông tin, các dịch vụ vui chơi giải trí, Internet, đặc biệt trước yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 của Đảng, đòi hỏi ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa – thông tin trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Sở đã triển khai trong toàn ngành về tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong thời gian sắp tới”.

Hoạt động văn hóa – thông tin là một lĩnh vực rộng lớn, đa dạng và phức tạp. Tăng cường công tác quản lý văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn được phát triển đúng hướng, phát huy hiệu quả, bắt kịp thực tiễn phát triển của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu mạnh mẽ hiện nay.

Quang Mẫn – Duy Phong

                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *