(kontumtv.vn) – Sáng 26/1 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước.

Dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu; các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Diễn văn nhấn mạnh, Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm Nghị quyết lần thứ XII của Đảng đạt được nhiều thành quả quan trọng, khá toàn vẹn, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm to lớn đối với tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả thập niên tới, cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Đất nước và dân tộc; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân đang háo hức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước; phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *